Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

ksÈ hyfka§ ;reKhka
ldufhka u;alrk fudaysKS
hlaIKsh''

භූත විද්‍යාවේ සඳහන් පරිදි මෝහිණී භූත ආත්මා කාරක බියකරු රසකාමිනියක්‌ මෙන්ම යක්‍ෂ ගණයට අයත් භූත අවතාරයකි මෝහිණී යන වචනයේ අර්ථය මුළා කරන්නී යන්නයි. මේ යක්‍ෂනී මුළාකරන්නේ තරුණයන්ය. එසේ මුළා කරන්නේ මෝහිනී විවිධ අවතාරවලින් පැමිණය.

කාමයෙන් මත්කරන පිරිපුන් සිරුරක්‌ ඇති රිද්මයට උස්‌ පහත් වෙමින් සැළෙන පියයරු යුවළකින් හා තාලයට නැටවෙන නලියන නිතඹින් හා ගැස්‌සෙන සැළෙන ලෙළෙන තොල් සඟලකින්ද යුත් විනිවිද පෙනෙන දෙකලව හා රහසඟ විනිවිද පෙනෙන දුහුල් රෙදි කඩකින් සැරැසුණු මැය රාත්‍රියේදී තද නින්දේ පසුවෙන තරුණයන්ගේ නිදි යහන වෙත ළංවී තරුණයාගේ සිරුර මත වැතිරී සිප සනසා ලිංගික අව යව අත පත ගා ඔහු සමග සංවාසයේ යෙදේ.

එයින් තරුණයාගේ සිරුර රාගයෙන් කුල්මත්ව කිලිපොලා යමින් ඔහුට සිහිනෙන් ධාතු පිටවේ. එසේ පිට වූ ධාතු තරුණයාගේ. ශරීරයේද ඇඳ සිටි ඇඳුමේද වැගිරී තැවැරී තිඛෙනු දක්‌නට ලැබේ. උදේ අවදි වූ විට මේ ධාතූ දක්‌නට ලැබේ. මෙසේ තරුණයන් සමග රහසින් සංවාසයේ යෙදෙන මෝහිනී අවසානයේදී එම තරුණයාගේ ශරීරය කෘෂ කරවා රෝගියකු බවට පත් කරයි. මෙය විපත්තිදායකයි.

යම් තරුණයෙකු අධික රාගාධිකව දැඩි කාමාශාවන්ගෙන් යුතුව රාගාධික සිතුම් පැතුම් සඟවා ගෙන හෝ තම පෙම්වතිය කෙරෙහිම සිත යොමු කොට සිටීමෙන් ඔහු නින්දට ගිය පසු රූමත් කාන්තාවක්‌ ලංවෙයි. ඇය මෝහිනීයයි. ඇගේ රුව කාමය ඇවිස්‌සෙන රාගයෙන් මත්කරන රුවක්‌ වේ. මෙය හීනෙන් දකින තරුණයාගේ කාම ඉන්ද්‍රයයන් ඔහු නොදැනුවත්ම කාම රාගයෙන් මත්කරයි. එසේ ළංවූ මෝහිනී එම තරුණයා සිප අත පත ගා තවදුරටත් කාම රාගයෙන් මත් කරයි. පසුව ඔහු සමග සංසර්ගයේ යෙදෙයි. ඇය නින්දේදී තරුණයාට රති සුවය ලබා දෙමින් ඔහු කුල්මත් කරවයි. සමහර විට ඔහුට පමණක්‌ ඇසෙන ලෙස කතා කර ඔහු අවදි කර නිවසේ දොර අරවා පිටතට ගෙනගොස්‌ යක්‍ෂාවේෂයෙන් බිය වද්දයි. සමහර විටෙක තුංමන් සැලවල්, පාළු ස්‌ථානයන්, බෑවුම් දිය කඩවල්, වැව්, පොකුණු හා සොහොන් පොළවල්වලට කැඳවා ගෙන ගොස්‌ තල්ලු කර දමයි. විටෙක ඛෙල්ල අඹරා මිරිකා මරා දමයි. එවැනි සිදුවීම් අප අසා ඇතිවාක්‌ මෙන්ම මා සියෑසින්ම දැක ඇත.

එවන් අවස්‌ථාවල සීතල වතුර පෑගුනොත් ඔහුට සිහිය එයි. ඒ නිසා මෙම මෝහිනී දෝෂයට ලක්‌වෙන අවතාරයන් පෙනෙන අය වතුරේ පොඟවා ගත් ගෝණියක්‌ ඇඳ ළඟ හෝ දොරකඩ තැබීමෙන් මේ අවතාරය පැමිණ කැඳවාගෙන යනවිට එය පෑගීමේදී සීතල ගතිය නිසා සිහිය එන විට ඔහු ඇහැරී බැලීමේදී තමා සිටින තැන දැකීමෙන් එය වැළකී බේරෙයි. මෝහිනීද පලා සැඟව යයි.

මෝහිනී දෝෂය නිසා තරුණයන්ට බොහෝ විපත් කරදර මෙන්ම රෝගද හටගනී. ශරීරය දිනෙන් දිනම කෘෂ වී වැහැරෙයි. ඇවිදින විට හන්දිපත් රුදාව හට ගනී ඉදිමේ. වැඩක්‌ පලක්‌ කිරීමට නොහැකිවීම, ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය ඇතිවීම විවාහ ප්‍රමාද වීම, අධික රාගාධික වීම, ශරීරයේ ධාතු කොටස්‌ වැගිරීමෙන් ධාතු ශක්‌තිය හීනවීම පමණක්‌ම. නොව ඔල්මාදය නිසා පිස්‌සු වැටේ. එනිසා මේ දෝෂයන් ඇති අය ලැඡ්ජා නොවී තම වැඩි හිටි අයට කියා රහසක්‌ ලෙස නොසඟවා ඉක්‌මනින් ශාන්තිකර්මයක්‌ කර යාන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ආදීයෙන් සුව කර නොගත හොත් මරණය පවා සිදු වේ.

මෝහිනී දෝෂය ඇති අය බටනලා, පිඹීම, සංගීත භාණ්‌ඩ වාදනය, ගී ගැයීම, පාළු ස්‌ථාන රූස්‌ස ගස්‌ යටින් සොහොන් පොළවල් අසලින් යැම දියකඩවල් ගංගා ආදියට යැමෙන් වැළකිය යුතුයි. එවැනි අවස්‌ථාවලදී මෝහිනී ගොදුරු කර ගනී. තවද එවැනි අය නිතර පිරිසිදුව සිටීමෙන් වැළකිය යුතුයි. නිදා ගන්නා විට දත කට මැද මුහුණ සෝදා පිරිසිදු නොවී සුවඳ විලවුන් නොගල්වා පිරිසිදු ඇඳුම් ඇඳීමෙන් වැළකිය යුතුවේ. අපිරිසිදුව නිදා ගැනීමෙන් මෝහිනී ලං නොවේ. සුවඳ විලවුන් වලට ප්‍රියකරන මෝහිනී විලවුන් ගල්වා සිටින අය වෙත බැල්ම ලා අධික කාමාශාවෙන් යුතුව ඔහු ළඟට පැමිණ රති කෙළියේ යෙදෙයි.

මෙම මෝහිනී දෝෂය ඇත්නම් එයින් මිදීමට ඉපැරැණි කෙම් ක්‍රම අතරින් කීපයක්‌ මෙසේය. නිදා ගන්නා විට ඉහ ඉද්දර කැඩපතක්‌ තබා ගැනීම තම ස්‌ත්‍රියගේ හෝ සහෝදරියක්‌ ඇඳ පාවිච්චි කළ සාරියක්‌, රෙද්දක්‌ පොරවා නිදා ගැනීම, පය පා මුල ඉලපතක්‌ තබා ගැනීමෙන් මෝහිනී ළඟට පැමිණ ආපසු හැරී යෑයි.

-අන්තර්ජාලයෙනි.

The Mystery of the Bloodsucker 'Riri Yaka' : Ven.Balangoda Ananda Maithri Thero
mdxY=l+,hg jevu l<
iajdñkajykafiaf.a f,a
Wrd ìõ Íß hld''

zzn,xf.dv wdkkao ffu;%S ysñhkaf.a i;H Ôú; w;aoelSïzz

n,xf.dv wdkkao ffu;%S ysñhka lshkafka fndfydu mskajka; fndfydu n,j;a iajdóka jykafia kula' u;= nqÿ nj m;d uyK oï msrE Wkajykafia .ek ,shejqk fmd;a m;a fndfydauhla ;sfnkjd' tfiau Wka jykafia wka ljfrl=g;a jvd úfYaI w;aoelSï iuqodhlg uqyqK ÿka iajdóka jykafia kula'

5000 years-old 3 aircraft exists in Kurullangala
jir 5000la merKs rdjKd
hq.hg wh;a hdkd ;=kla
l=re,a,ka., lkafoa ;sfhkjd''
ta ldf,a .f,a we|mq Ñ;% j.hla
úkdY fjñka ;sfhkjd''
rdjKd .=ydj fidhd.;a ;reKhd
lshk wu;= l;dj fukak''

rgmqrdu uy;a wdkafoda,kd;aul isÿùulaa iïnkaO mqj;la uefjkafka bl=;a 29odh' ta jir oyia .Kkla isysuQ¾Pdj isákjd hehs lshk uyd n,hla ;snqKd hehs b;sydifha lshefjk o~q fudkrhla ;kd wyiska .sh ùr úl%udkaú; rcl= jQ rdjKd rcqf.a YÍrhg m%dKh fokakg .sh bIdrd ,laIdKs kï ldka;djlaa iïnkaOfhks'

Historical books proof most advanced civiliations in the world was created by Sinhalese
iuia; f,dalfhau ÈhqKq YsIagdpdr
we;s lsÍug lghq;= lr we;af;a
hlaI f.da;%sl fy<hka úiska
njg idlaIs fukak''

wefußldfõ foúhka f,i ie,l=ï ,nk zzúfrdapkzz o ,xldfõ hlaI f.da;‍%sl fy<hls''

fufia oekg jir 7500lg muK fmr rdjK hq.fha f,dj b;du Wiia YsIagdpdrhla f.dvke.= ,xldfõ hlaI f.da;‍%sl fy<hska bka fkdkej;S f,dj mqrd oi foi úúO rgj, ixpdrh lrñka Tjqkaf.a úoHdj yd ;dlaIKh fnod foñka rgj,a fidhd .ksñka f,djg úYd, fiajhla lr we;s nj mqrdK .‍%ka:hkaf.ka o" m¾fhaIj,skao ikd: ù we;' ñka fy<sjk lreKq wkqj f,dalfha uq,skau rgj,a fidhd .ekSfï f.!rjh ysñ úh hq;af;ao ngysr cd;Skag fkdj fuu hla fy< mrmqrgh'

Truth about "Yaksha" generation in Sri Lanka
fy<fha Ôj;a jQ ienE hlal=!

zzhldzz hk jok weiQ muKska ieu fokdf.au is;g kef.kqfha NS;shls' úydria‌:dk ;=< we¢ is;=jï iy .eñ Ydka;sl¾u ;=< fjia‌ne¢ hla‌l= u;lhg kxjd.ksñka we;slr .kq ,nk fuu NS;sh ixia‌lD;sl jQjls' Íßhld" uyfidakd" l¿l=udrhd iy lvjrhd jeks hla‌l= ck wd.ï ;=< ksrka;r mqo mQcdjg ,la‌ fõ' óg fjkia‌ jQ hla‌l= msßila‌ ,xldfõ wE; hq.fha Ôj;a jQ nj b;sydifha i|yka fõ' wÈka jir 6000 lg;a fmr isg ,la‌ fmdf<dfõ Ôj;ajQ njg ft;sydisl iy ckY%e;sl idOl yuqjk fï hla‌l= ms<sn| b;sydi .%ka:hla‌ f,i f,dal mQð; ù we;s uydjxYh ;=< fukau ,xld b;sydih ,shEù we;s fndfyda jxY l:d ;=< i|yka fõ'

Why do we find the king Ravana?
rhsÜ ifydaorhkag fmr
.=jkska .sh wfma uq;=ka ñ;a;djQ
rdjKd rcq fidhd wm
hkafka wehs@

Y%S ,xldj kï fldfoõjl Ôj;a jk wmg uE;ld,Sk b;sydifha wdvïnr úh yels wjia‌:d Wod jQfha b;d u l,d;=rlsks' tla‌ lf,l wm wNsudkh ;Dma; lr .ekSfuys ,d fl;rï È<ss÷ ;;a;ajhl miq ù o h;a fiamd, talkdhl kï Y%S ,dxlslhl= w,s;d,shd .=jka hdkhla‌ meyer .;a úg Y%S ,dxlslhka wNsudkhg m;a jQ wdldrh isysm;a l< hq;= h'

The mystery of Ussangoda King Ravana's Airport?
rdjKd rcqf.a
o`vqfudKrh f.dvnEfõ
Wiaikaf.dvo@

zzux.r foúhkaf.a jdykh jqKq l=¿ óudf.a ku zzlÈrzz' ojila lÈr Wiaikaf.dv ;sfnk jf<a kdkak neye, ;sfhkjd' ta fj,dfj ux.r foúfhd lsõj¨ lÈr f.dv lÈr f.dv lsh,d' ta lshkafka lÈrg f.dv tkak lsh,d' wo zzlÈrf.dvzz lsh,d ku yeÈ, ;sfhkafka tu ux.r fohsfhd ksid'zz

The story about ancient mysteries 'Yaksha' kingdom of Kurunegala
wõjg me¿Kq l=reKE.,
we;=., Wv ;snQ me/Ks
fy< hlaI rdcOdksh ms<sn|
f;dr;=re fy<sfõ''

we;=., mqmqrhs” miq.shod rgu WKqiqï l< mqj;la úh' uq¿ rgu WKqiqïlr ;sfnk wêl WIaK;ajh fya;=fjka jir oyia .Kkla bmerKs iqúi,a we;=.f,a fldgila fufia mqmqrd .sfhah' ta nj lshkafka cd;sl f.dvke.s,s yd bÈlsÍï m¾fhaIK wdh;kfha kdhhEï wxYfha wOHlaI wd¾'tï'tia' nKavdr uy;dh'

Evidence of connection between Buddhism and Alien technology
msgilaj, ;dlaIKh .ek
nqÿ oyfï mjik u;h
idlaIs iys;j fukak''

ñksid fuf,dj ìysjQ Èk mgka ;udg l=;=y,hla we;sjQ úg th oek .kakd ;=reu th miqmi yUd .sfhah' tkuqÿ ñksid ìysjQ Èk mgka Tyqg iïmQ¾Kfhka wjfndaO lr .ekSug fkdyelsjQ ia:dkhla fjhs' tkï f;rla fkdue;s úYajhhs' ;dlaIKsl {dKh w;ska ÈhqKq kQ;k ñksid fï jk úg úYajfha úYauh ckl isoaëka fndfyduhla wkdjrkh lrf.k we;;a fuf;la wkdjrkh fkdjQ foa o fndfyda h'

Gal Vihara Buddha structure with the universal energy miracle that we haven't seen never before
fy< l,dlrejd úiska
úYaùh Yla;sh .eí l<
.,a úydr T;a ms<sufha wm
fkdÿgq wdYap¾hh''
fuys wmQ¾j;ajh oel .;
yelafla rd;%shg muKs''

r¿ mr¿ l¿.,a m¾j; fj`vre fuka uDÿ fudf<dla‌ njg m;alr ta u; iqisks÷ úi,a yev rej ;kkakg fy< l,dlrejd oerE l=i,;dj .ek wgqjd àld ,shEfjkakg Wjukdh' tfy;a" wo fukau to;a uyd merl=ï" ksYaYxlu,a," .cnd" Od;=fiak" uyfika jeks rdc rdc uyd ud;Hd§kaf.au kï .ï fï úYañ; l,dlD;s bÈßfha ,shEjqKd ñi woyd.; fkdyels fia l¿.,a ms<srEkag mKfmdjd ta wìhi wm oKska jefgkakg ;rï úYaùh Yla‌;shla‌ fï ;=< .eíl< fy< l,dlrejd ^.,ajvqjd& .ek fláfhka fyda i|ykla‌ we;af;a fld;eko@

wurKSh rdjKd rcq
wog;a rg foi n,d
bkakjd''

iQ¾h jxYfha foaYh fkdfyd;a frdayK foaYh ms<sn| j úuik úg m<uqfjka u u;lhg ke‍f.kafka ialkaO l=udrhd fkdfyd;a l;r.u ÈjH rdchdh' l;r.u foúhka .ek wm w;r we;s úúO ck l;d" jxY l:d" b;sydi idOl" mÍlaId lr n,k l, tajd fndfyda §¾> ld,hl isg meje; tk nj fmfkhs'

Ancient-Mysteries-of-the-World-Evidence-of-ancient-advanced-technology-of-Sinhalese-www.ancientmysteriesoftheworld.com
ud<s.dú, mqoìu ks¾udKhg
fhdod.;a wog;a wNsryilajQ
w;s úYsIag wdos fy< ;dlaIKh''
idlaIs iys;j fukak''

je,a,jdh fudKrd., ud¾.fha l=vqla‌lk ykaÈfhka ol=Kg úysfok ud¾.fhka Tla‌lïmsáhg f.diska" wk;=rej jï mig jkakg msysgd we;s ud¾.fha ie;mqï ;=kla‌ muK .uka l< ;ekays yuqjk ud<s.dú,” mqoìug we;=¿úh yelsh'

© 2016 Ancient Mysteries World
Editor - Contact Here
___________________________________________________________________________________________________ Ancient mysteries of the world - Explore lost civilizations, ancient ruins, sacred writings, unexplained artifacts, science mysteries, alien

Find Us On Facebook

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

ancient mysteries of the world official fb fan page

Web site Stats