Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Mysterious-pygmy-people-in-Sri Lanka
jeoaokaf.a nvje,a brd
t<shg weo oeuQ Y%S ,xldfõ
wìryia l=re ñksiqka fyj;a
zzkSÜgEjkazz

18 jk fyda Bg wdikak Y;j¾Ihl§ Y%S ,xldfõ l=re ñksia fldÜGdYhla isá njg jd¾;d jkafka 1963 jif¾§h' ta uyf,aku m%foaYfhks'

fudjqka kSÜgEjka kñka yeÈka jq w;r wä 3"4 lg jvd Wi ke;s fudjqkaf.a YÍrh r;= meyehg yqre f,dï j,ska jeiS ;sî we;'

ñksiqka fuka fomhska .uka lrk fudjqkag j,a.hla ;sî ke;' flá yd b;du;a Yla;su;a ndyq msysgd ;sî we;s w;r È. kshfmd;=o ;sî we;'

fudjqka fï jkúg Y%S ,xldfjka uqÆukskau jo ù f.dia we;ehs ie,flk kuqÿ fï jk ;=re;a ta ms,sno ksYaÑ; f;dr;=rla lsisjl=g;a bÈßm;a lsÍug yelshdj ,eî fkdue;'

flfia fj;;a .fõYk lkavdhulg  kSÜgEjka ms,sno lÈu idlaIshla yuq ù we;' ta w,a;drhl yevh .;a .,a ;Ügqjls' th b;d iqugj ;kd ;sî we;' fudjqka fujekakla Ndú;d lf,a foúhka he§ug hehs lsj fkdyels jqj;a th tfia jQjdkï tu foúhka lõo@ B,. m%Yakh jkq we;'

kSÜgEjka foaYSh jeoaoka iu. ks;ru .egqï we;slrf.k we;' jeoaoka úiska iÕjd ;nk ,o wdydr fidr .kakd fudjqka jeoaoka ksod isá wjia:dj, nvje,a brd t,shg weo oud we;' ovhu ioyd wdhqO Ndú;d fkdl, fudjqka i;=kaf.a we.g mek È. ksh j,ska brd u¾okh lr we;'

fudjqka .,a .=yd ish jdiia:dk lrf.k ;sfí' fudjqka fjk;a lsisÿ f.da;%hla yd inO;d mj;ajd fkdue;s fyhska ksjerÈ f;dr;=rla ,nd .ekSug wmyiq ù we;'

fudjqkaf.ka jk lror joysxid fya;=fjka talrdYS jQ jeoaoka wka;su kSÜgEjd olajdu .=ydjlg fldgqlr .sks;nd úkdY lr we;ehs mejfia' fudjqka Y%S ,xldjg meñksfha flfiaoehs ks.ukh lr ke;;a msgilaj,ska yÈisfha meñks Ôùka fldgila úh fkdyels hehs is;Sugo neßh'
DESCRIPTION OF LINK DESCRIPTION OF LINK DESCRIPTION OF LINK DESCRIPTION OF LINK
Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive

Back to home page
© 2016 Ancient Mysteries World
Editor - Contact Here
___________________________________________________________________________________________________ Ancient mysteries of the world - Explore lost civilizations, ancient ruins, sacred writings, unexplained artifacts, science mysteries, alien

Find Us On Facebook

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

ancient mysteries of the world official fb fan page

Web site Stats